תקנון האתר

פרק 1 :שם הארגון  

1.1 שם המועדון הוא בית היועצים  (להלן: “בית היועצים” )

פרק 2 :מטרות המועדון  

1.2 מטרות המועדון לאגד ולאחד את יועצי המשכנתאות )להלן: ” יועצי המשכנתאות”(  במסגרת מקצועית לצורך הכשרה מקצועית, הפצת מידע מקצועי, קביעת נהלים ודפוסי  עבודה נכונים ויעילים וקידום נושאים חיוניים בתחום ייעוץ המשכנתאות לתועלת הציבור  והן לתועלת יועצי המשכנתאות. 

2.2 ייצוג יועצי המשכנתאות החברים במועדון בפני כל משרד, מוסד או ארגון ממשלתי, מקומי,  ציבורי, פרטי, מקצועי או אחר – והכל כפי שיידרש לקידום מטרות המועדון והחברים בו. 3.2 העלאת המודעות המקצועית של יועצי המשכנתאות בקרב הציבור הרחב וטיפוח רמה  מקצועית, עסקית, מוסרית של כל החברים במועדון וזאת באמצעות פורומים מקצועיים,  פרסום, השתלמויות, הוצאת ספרות מקצועית וימי עיון.  

4.2 לדאוג לרווחת יועצי המשכנתאות ולפע ול בין היתר לעזרה הדדית בין חברי המועדון.  5.2 לעשות כל פעולה אחרת המכוונת להשגת מטרות המועדון וקידום ענף יועצי המשכנתאות  וחברי המועדון.  

פרק 3 :חברות  

1.3 מייסדי המועדון הינם חברים בו החל מיום הקמתו.  

2.3 כל יועץ משכנתאות העוסק במקצוע יכול להתקבל כחבר במועדון )להלן: ” חבר(” 3.3 ההחלטה בדבר קבלת או אי קבלת חבר חדש למועדון נתונה בידי מייסדי הארגון / וועדת  קבלה.  

4.3 חבר שחברותו אושרה, יקבל מספר חבר ו/או סיסמה ושם משתמש, שאינו ניתן להעברה  ו/או מכירה.  

5.3 לא יתקבל חבר למועדון אשר עשוי להיות בניגוד עניינים עם מטרות המועדון.  6.3 יועץ משכנתאות המבקש להתקבל כחבר, ישלם דמי חבר, כפי שיקבעו מפעם לפעם.  7.3 חבר שלא שילם דמי חבר כנדרש, פוקעת חברותו במועדון. 

8.3 חבר שירצה לבטל את דמי מנוי חודשי צריך לשלוח למייל לכתובת  com.gmail@bethayoazim לציין שהוא מעוניין לסיים את החברות שלו בבית היועצים  או לשלוח ווצאפ למספר 0542068911

פרק 4 :אתר אינטרנט  

1.4 המועדון יקים וינהל אתר אינטרנט ייעודי )להלן: “בית היועצים “(. המועדון שומר לעצמו  את הזכות להציג באתר כתבות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים.  

2.4 חבר שברשותו שם משתמש וסיסמה אותה קיבל מאת המועדון זכאי להשתמש באתר.  3.4 קניין רוחני וזכויות יוצרים – כל החומר המופיע באתר כולל תמונות, מלל, סרטונים וכו’  שייכים למועדון. אין להעתיק או להעביר או לעשות כל שימוש שאינו אישי ופרטי.  

פרק 5 :שונות  

1.5 תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון, והצטרפות חבר למועדון משמעה כי החבר  קרא ומסכים להוראות תקנון זה.  

2.5 מייסדי המועדון שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנות  זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון  והכל כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנות הוא  זה שיהיה מצוי מעת לעת באתר. 

3.5 מייסדי המועדון שומרים לעצמם את הזכות להנפיק כרטיס חבר מסוגים שונים, בתמורה  ו/או של א בתמורה, לכל חברי המועדון והכל כפי שיקבע על ידי מייסדי המועדון ועל פי  שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. 

4.5 המועדון או מי מטעמו ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי  החברים במועדון, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת המועדון אינו יכול לאבטח  את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מוחלטת מפני חדירה בלתי מורשת ושימוש אסור  על ידי צדדים שלישיים. לפי כך המועדון לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים  של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון, הנובע, במישרין או בעקיפין,  מחדירה בלתי מורשת של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו  ו/או אשר מקורם בטעות או תקלה תכנית. 

 Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד חנה פרנקל בורד 

× האם נוכל לעזור?
דילוג לתוכן